شرکت در رویداد اینو تهران:

برای شرکت در این رویداد روی این لینک  یا پوستر کلیک کنید.
شما باید با حساب کاربری شهروندی خود که درسایت تهران من به آدرس My.Tehran.ir ساخته اید وارد شوید.