اسناد پشتیبان

برای دانلود یا نمایش ۱۰ ابزار کلیدی در ۵۰ شهر هوشمند جهان اینجا کلیک کنید
برای دانلود یا نمایش سیر تکاملی توسعه شهرهای هوشمند اینجا کلیک کنید
برای دانلود یا نمایش شاخص های کلیدی در شهر های هوشمند اینجا کلیک کنید .