اسناد پشتیبان

برای دانلود یا نمایش سیر تکاملی توسعه شهرهای هوشمند اینجا کلیک کنید
برای دانلود یا نمایش شاخص های کلیدی در شهر های هوشمند اینجا کلیک کنید .