پروژه های تهران هوشمند

سامانه تهران من

سامانه با هم

 پارک حاشیه ای

سامانه API

 

سامانه شفافیت

سامانه داده نمای تهران

نقشه همراه تهران (رایا)

سیستم‌های تشخیص موقعیت مکانی (AVL)

هوشمندسازی جمع‌آوری و تفکیک پسماند