دومین چالش نوآوری تهران هوشمند: 

۲۷ الی ۲۹ تیر ۱۳۹۷

سالن ۲۵ نمایشگاه الکامپ

دیموند

۱۸ تیم

 

دیجی مپ

اسمارت فامیلی

جیبی یار

تیم اول: ده میلیون

تیم دوم: هفت میلیون

تیم سوم: پنج میلیون

تعداد API ارائه شده: ۴۴