اولین چالش نوآوری تهران هوشمند: 

۱۴ الی ۱۶ آذر ۱۳۹۷

ساختمان پردازش

بدون کارگزار

۲۳ تیم

۲۶ نفر

هواتو دارم

مپسیم

سامانه هوشمند نظارت تاکسی

تیم اول: هفت میلیون

تیم دوم: هفت میلیون

تیم سوم: هفت میلیون

تعداد API ارائه شده: ۲۱