اولین رویدادارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران :

موضوع مدیریت هوشمند پسماند شهری

اولین رویداد از این سلسله رویدادها که با عنوان Inno Tehran برنامه ریزی شده است تحت عنوان «مدیریت هوشمند پسماند شهری» در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با حضور شهردار محترم تهران و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباط و مدیرعامل سازمان پسماند در محل ایوان شمس برگزار شد.

ثبت نام کنندگان در رویداد:

* از طریق ایوند ۶۳۰ نفر

* دعوت شدگان خارج از ایوند ۷۰ نفر

* مجموع ۷۰۰ نفر