مدل بومی تهران هوشمند

مدل بومی تهران هوشمند، نمایان‌گر مهم‌ترین راهنمای مورد استفاده برای هوشمندسازی شهرداری، شهروندان و شهر تهران است که با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی، ملاحظات حاکم بر مدیریت شهری تهران، اخذ مشورت‌های عمومی و حرفه‌ای، تحلیل نیازها و چالش‌های شهری حاصل شده است.

شهروندان به عنوان مهم‌ترین ذی‌اثر زیست‌بوم شهر هوشمند در مرکز ثقل و نقطه کانونی مدل بومی تهران هوشمند قرار گرفته‌اند. اجزای مدل بومی مشتمل بر «سطوح مدل»، «ساختار حکمروایی»، «برنامه تهران هوشمند» و «ساختار اجرایی» است.

فرآیند تدوین مدل بومی تهران هوشمند

سطوح مدل بومی مشتمل بر ۳ سطح «سیاست‌گذاری»، «اهرم‌های هوشمندسازی» و «حوزه‌های عملیاتی» ترسیم شده است:

۱-۳- سطح سیاست‌گذاری: در این سطح، اقدامات کلیدی مشتمل بر تعیین چشم‌انداز، تدوین سیاست‌ها و راهبردها، اعطای مجوزها و ابلاغ مقررات، پایش شاخص‌ها و اخذ مشورت‌های عمومی تعریف شده است.

۲-۳- سطح اهرم‌های هوشمندسازی: در این سطح، دو محور اصلی «شهروند هوشمند و خدمات دیجیتالی» و «تهران نوآور» تعریف شده است.

۳-۳- سطح حوزه‌های عملیاتی: در این سطح، سه محور اصلی «مدیریت هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری»، «توسعه خدمات ایمنی، انرژی و محیط هوشمند» و «تحول دیجیتالی شهرداری تهران» تعریف شده است.

در سطح اهرم‌های هوشمندسازی مدل بومی تهران هوشمند، نیاز است تا از طریق ابزارهای اثربخش و تسهیل‌گر به توسعه خدمات دیجیتالی شهروندی و خدمات قابل ارائه به کسب و کارهای نوآور شتاب‌دهی شود. از این رو، مدل بومی تهران هوشمند از منظر اهرم‌های هوشمندسازی شامل دو محور اصلی «شهروند هوشمند و خدمات دیجیتالی» و «تهران نوآور» است.

از طرف دیگر و در سطح حوزه‌های عملیاتی مدل بومی تهران هوشمند، نیاز است تا از طریق شناخت دقیق کسب و کارهای درون شهرداری، شرح وظایف، مأموریت‌ها، محدودیت‌ها و اختیارات مرتبط، حوزه‌های عملیاتی اعم از جابه‌جایی، انرژی، آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختمان‌ها و لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد. از این رو، حوزه‌های عملیاتی مدل بومی تهران هوشمند نیز شامل سه محور اصلی «مدیریت هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری»، «توسعه خدمات ایمنی، انرژی و محیط هوشمند» و «تحول دیجیتالی شهرداری تهران» است. براین اساس، مدل بومی تهران هوشمند از منظر سطوح «اهرم‌های هوشمندسازی» و «حوزه‌های عملیاتی»؛ دارای ۵ محور اصلی به شرح زیر است:

محور اول- شهروند هوشمند و خدمات دیجیتالی: این محور دربردارنده طرح‌هایی با رویکرد یکپارچه‌سازی خدمات دیجیتال شهروندی و همچنین، ارتقای مشارکت شهروندان و برقراری تعامل با آنان در حوزه مدیریت شهری است.

محور دوم- تهران نوآور: این محور دربردارنده طرح‌هایی با رویکرد هدایت جریان نوآوری توسط شهرداری تهران، ایفای نقش فعالانه در زیست‌بوم نوآوری شهری و ایجاد شبکه مشارکتی عرضه-تقاضا بین ذی‌اثران مختلف نوآوری در شهر است.

محور سوم- مدیریت هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری: این محور دربردارنده طرح‌هایی از حوزه‌های عملیاتی مدل بومی بوده و توسعه خدمات هوشمند جابجایی در سطوح شهروندان و سامانه‌های مدیریت ترافیک و همچنین، بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و مالی برای توسعه راه‌حل‌های حمل‌ونقل شهروند محور غیرموتوری و وسایل نقلیه مبتنی بر انرژی‌های پاک را دنبال می‌نماید.

محور چهارم- توسعه خدمات ایمنی، انرژی و محیط هوشمند: این محور دربردارنده طرح‌هایی از حوزه‌های عملیاتی مدل بومی در قالب ارایه خدمات بهتر از طریق مدیریت پسماند در سطح شهر، پایش محیط زیست شهری، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی و در نهایت، ارتقاء توان مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری شهر در مواجهه با حوادث و بلایا طراحی شده است.
-محور پنجم- تحول دیجیتالی شهرداری تهران: این محور دربردارنده طرح‌هایی از حوزه‌های عملیاتی مدل بومی در قالب ایجاد دسترسی باز و اشتراکی به داده‌‌های شهری، ارتقای شفافیت، هوشمندسازی و غیرحضوری نمودن خدمات شهرسازی، به‌کارگیری ابزارها و راهکارهای هوشمندسازی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای شهرداری و در نهایت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، داده‌ای و شبکه پرداخت است.

مدل بومی تهران هوشمند در یک نگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدل بومی تهران هوشمند، اینجا کلیک نمایید.