وبینار «مدیریت انرژی پایدار در شهر هوشمند(مشارکت های مردمی، حمل و نقل، مدلهای کسب و کار)»