شورای راهبردی تهران هوشمند

با عنایت به چشم‌انداز توسعه بلندمدت شهر تهران و در راستای ماده ۱۶ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، شورای راهبردی تهران هوشمند از مهرماه ۱۳۹۸ و به عنوان سیاستگذار اصلی شهر هوشمند در سطح شهرداری تهران تشکیل شده است. افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های اداره و نگهداری شهر، سازماندهی کلیه فعالیت‌های شهری مرتبط با فناوری، نوآوری و ارتباطات، ایجاد زمینه‌های مشارکت شهروندان و کسب‌وکارها و حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شهری؛ از مهم‌ترین اهداف تشکیل این شورا محسوب می‌شود.

اعضای حقوقی شورای راهبردی تهران هوشمند

اعضای حقیقی شورای راهبردی تهران هوشمند

مستندات شورای راهبردی تهران هوشمند