مروری بر نمونه های موفق شهر هوشمند، در جایزه جهانی بارسلون ۲۰۲۰