نشست تخصصی: بررسی ضرورت و الزامات تدوین نقشه راه جابجایی هوشمند