تمدید فراخوان شناسایی بهره بردار برای پروژه “ایجاد مراکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند”

تمدید فراخوان شماره ١٩-٩٩
شناسایی بهره بردار برای پروژه “ایجاد مراکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند”

برای دیدن توضیحات و مدارک مورد نیاز روی این لینک کلیک کنید.