فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره بردار پروژه مرکز آزمون (آزمایشگاه) تهران هوشمند

فراخوان شماره ۲۳ – ۹۹

بدینوسیله از تمامی شرکت‌های فعال در زمینه شهر هوشمند دعوت می شود رزومه کاری به انضمام گزارش و مدارک درخواستی به شرح ذیل را به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ارسال نمایند.

متن فراخوان

پیوست: شرح نیازمندی‌های فراخوان