فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره بردار پروژه مراکز شهروند هوشمند

فراخوان شماره ۲۲ – ۹۹

بدینوسیله از تمامی شرکت‌های فعال در زمینه شهر هوشمند دعوت می شود رزومه کاری به انضمام گزارش و مدارک درخواستی به شرح ذیل را به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ارسال نمایند.

متن فراخوان

پیوست : شرح نیازمندی‌های فراخوان