فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویداد « تهران هوشمند »

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویداد « تهران هوشمند » از طریق فراخوان اقدام کند. جهت مشاهده فراخوان از طریق این لینک  و جهت مشاهده پیوست با این لینک وارد شده و مدارک را تکمیل و ارسال بفرمایید.