نمایشگاه استارتاپ‌ها:

اســتارتاپهای حــوزه شـــهر هوشـــمند ومدیریت شـهری در ایــن نمایشــگاه آخریــن محصــول یــا خدمــات خـــود در حوزه‌هـــای فنـــاوری و هوشمندســـازی را بـــه نمایـــش درآورده و فرصــت ویــژه‌ای فراهـــم شد تــا بــه تبــادل اطلاعات و تجربیـات خــود اقــدام کننــد و مدیــران شــهری نیــز بـر اسـاس نیـاز خـود بـا آنها بـه مذاکـره پرداختند و بــا یکدیگــر همــکاری نمودند.
وجــود محصــول یــا خدمــات، ســابقه تیــم، میــزان کاربــران فعــال، فناوریهــای مــورد اسـتفاده؛ خلاقیـت و نـوآوری و … از جملـه ملاکهــای ارزیابــی و انتخــاب گروههــای اســتارتاپی بــود.