هوشمندسازی جمع‌آوری و تفکیک پسماند


 

رشد جمعیت و شهرنشینی به افزایش نرخ تولید پسماند منجرشده است و فقدان مدیریت به موقع و صحیح آن اثرات نامطلوبی بر زندگی انسان و محیط زیست خواهدگذاشت. از سوی دیگر، امروزه در سطح جهانی فناوری‌های هوشمند به عنوان راهکارهایی برای مقابله با چالش‌ها در حوزه‌های مختلف به‌کارگرفته شده و استفاده از فناوری‌های نوین و رفتن به سمت هوشمندسازی می‌تواند در این زمینه نیز راهگشا باشد.
در برنامه تهران هوشمند که با مشارکت سازمان فاوا و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران انجام می‌شود چند نکته اهمیت بسیار دارد:
•    جمع‌آوری پسماند مبتنی بر مدل‌های انگیزشی، مشارکت‌های مردمی
•    همکاری بخش خصوصی و استارتاپ‌ها
•    شفافیت، افزایش مشارکت و جلوگیری از خطاهای سهوی و عمدی
•    فرهنگ‌سازی و ترغیب شهروندان به تفکیک و تحویل پسماند خشک
در این طرح شهروندان می‌توانند با تحویل پسماند خشک به کیوسک‌های مخصوص از امتیاز شارژ حساب تهران من و تخفیف در عوارض پسماند بهره‌مند شوند.