گذر نوآوری شهری:

گـذر نـوآوری شـهری بـا طراحـی مبتنی بـر مکان، فرصت مناسـبی جهت
ارایــه محصــولات و خدمــات شــهروندی مبتنــی بــر فنــاوری روز و در حـوزه شـهر هوشـمند، در اختیـار اسـتارتاپها قـرار میدهـد تـا بتواننـد بی‌واسـطه بـا شـهروندان در ارتبـاط باشـند و ضمـن معرفـی ویژگی‌هـای محصولات خود از نظر شـهروندان اسـتفاده کنند و آنها را به اسـتفاده از ایـن خدمـات و محصـولات ترغیـب نماینـد.