گذر نوآوری شهری:

رویداد «گذر نوآوری»، از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ آذرماه سال ۱۳۹۸ در محل پلازای میدان هفت تیر تهران از ساعت ۹ الی ۱۹ برگزار شد، تا استارتاپ‌ها و فعالین حوزه نوآوری فرصت داشته باشند بدون واسطه و رو در رو با مردم، سرویس‌های شهری و هوشمند خود را ارائه کنند.
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، برای برگزاری سومین همایش و هفته «تهران هوشمند» برنامه‌های متنوعی را برای شهروندان، استارتاپ‌ها و فعالان و علاقمندان به نوآوری و هوشمندسازی شهرها ایجاد کرده و گـذر نـوآوری شـهری که در روز ابتدایی این هفته، آغازگر این رویداد بود با استقبال استارتاپ‌ها و شهروندان تهرانی مواجه شد.
گذر نوآوری شهری بـا طراحـی مبتنی بـر مکان، فرصت مناسـبی برای ارائه محصــولات و خدمــات شــهروندی مبتنــی بــر فنــاوری روز و در حـوزه شـهر هوشـمند، در اختیـار استارتاپ‌ها قـرار داد تـا بتواننـد مستقیماً بـا شـهروندان در ارتبـاط باشـند و ضمـن معرفـی ویژگی‌هـای محصولات خود از نظر شـهروندان، اسـتفاده کنند و آن‌ها را به اسـتفاده از ایـن خدمـات و محصـولات ترغیـب نماینـد.
این رویداد که در روز بارانی پایتخت در مرکز یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های تهران آغاز به کار کرد، توجه قشرهای متنوعی از مردم را به خود جلب کرده بود.