نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی:

بیش از ۱۵ نشست تخصصی و کارگاه آموزشی داخلی و بین‌المللی با هدف بیان چالش‌های حوزه مدیریت هوشمند شهری و ارائه راهکارهای مفید و بیان تجارب در این حوزه با حضور صاحبنظران، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و اساتید داخلی و بین‌المللی در دو روز همایش برگزار خواهد شد.

 

جدول زمان‌بندی نشست‌های تخصصی

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های داخلی و بین‌المللی 

نشست‌های تخصصی همایش تهران هوشمند

چالش های اشتراک گذاری و تبادل داده های شهری

دوشنبه ۱۸ آذر- سالن سعدی – ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

مدیریت هوشمند پسماند

دوشنبه ۱۸ آذر- سالن رودکی – ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

عدم قطعیت های توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵G) در شهرهای هوشمند

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن سعدی – ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

هوش مصنوعی در خدمت شهر

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن رودکی – ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

کاربردهای بلاک چین در شهر هوشمند

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن رودکی – ساعت ۱۳:۳۰

مدیریت هوشمند ترافیک 

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن رودکی – ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

تکنولوژی بلاک‌چین و تاثیر آن در فرهنگ سرمایه‌گذاری 

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن شماره ۵ – ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

اقتصاد دیجیتال چگونه بر شکل گیری تهران جدید موثر خواهد بود؟

دوشنبه ۱۸ آذر- سالن رودکی- ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

تجارب شهرهای هوشمند آسیایی

دوشنبه ۱۸ آذر- سالن سعدی – ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

نقش اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن سعدی – ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

سبک زندگی شهر هوشمند

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن سعدی – ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

نوآوری در شهر، بازیگران، پلتفرم ها و اکوسیستم

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن سعدی – ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

چالش‌ها و تهدیدهای شهر هوشمند 

سه شنبه ۱۹ آذر- سالن رودکی – ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

کارگاه‌های داخلی و بین‌المللی همایش تهران هوشمند

نقش کلان داده‌ها در مدیریت شهرهای هوشمند

دوشنبه ۱۸ آذر– ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

سخنران: دکتر صادقی

حکمرانی نوآوری در شهر

سه شنبه ۱۹ آذر  – ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

سخنران: محمود کریمی

Digital Twins

سه‌شنبه ۱۹ آذر ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

سخنران: دکتر رجبی فرد

نوآوری در شهرهای هوشمند

سه شنبه ۱۹ آذر  – ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰

سخنران: Kyong-yul Lee