نشست مدیران کلان‌شهرها:

مدیــران ارشــد کلانشــهرها توانستند در ایــن نشست، ضمن آشنایی با جدیدترین دستاوردهای مدیریت هوشمند شهری و اطلاع از تجارب سایر کلانشـهرها، نیازهـای فناورانـه خـود را بـه اطلاع شرکت‌های دانش بنیان و نوآور برسانند. آنها نیـز در مقابـل، راهکارهـا و محصـولات خـود را معرفـی کردند. در ایـن میـان، صندوق‌هـای سرمایه‌گذاری نیز قادر هستند سرمایه پروژه‌های تعریف شـده را تأمین نمودند.