سومین چالش نوآوری شهری(هکاتون):

هکاتــون رویــدادی اســت کــه در آن برنامه نویســان و توســعه دهندگان نرم افــزار، طراحــان واســط کاربــری و طراحـان گرافیـک گـرد هم می آینـد و در توسـعه پروژه هـای نرم افـزاری با یکدیگر همــکاری میکننــد. در سومین دوره چالش نوآوری، بیش از ۷۰ دروازه برنامه نویسیAPI در اختیار شــرکت کنندگان قــرار خواهــد گرفــت و تیمهـای شـرکت کننده بـا بهره بـرداری از این APIها به ارایه راهکارهای فناورانه و نوآورانه در زمینه حل معضلات شهری خواهند پرداخت. لازم بـه ذکـر اسـت ۳ تیـم برتـر انتخـاب و در همایش تهران هوشمند معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شـد.