سومین چالش نوآوری شهری(هکاتون):

هکاتــون رویــدادی بود کــه در آن برنامه نویســان و توســعه دهندگان نرم افــزار، طراحــان واســط کاربــری و طراحـان گرافیـک گـرد هم آمدند و در توسـعه پروژه هـای نرم افـزاری با یکدیگر همــکاری نمودند. در سومین دوره چالش نوآوری، بیش از ۷۰ دروازه برنامه نویسیAPI در اختیار شــرکت کنندگان قــرار گرفــت و تیمهـای شـرکت کننده بـا بهره بـرداری از این APIها به ارایه راهکارهای فناورانه و نوآورانه در زمینه حل معضلات شهری پرداختند. لازم بـه ذکـر اسـت ۳ تیـم برتـر انتخـاب و در همایش تهران هوشمند معرفی و از آن‌ها تقدیر شـد.