چالش «کـاربـرد هـوش مصنوعـی در تحلیل داده‌های شهری»:

چالش «کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های شهری» بــا همــکاری کمیتــه برگــزاری مســابقات هــوش مصنوعــی دانشـگاه صنعتـی امیـر کبیـر در هفتـه تهـران هوشـمند برگـزار شـد. ایـن مسـابقه یکـی از مجموعـه چالشهـای «کاربـرد هـوش مصنوعـی در تحلیـل داده‌هـای شـهری» بود کـه بـا هدف نهایی توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در بهبود مدیریت شـهری و افزایش هوشـمندی برگزار شـد. در ایــن چالــش کــه بــرای اولیــن بــار برگــزار شــد، دانشجویان و نخبگان با استفاده از تصاویر، فیلمها، داده ها، آمـار و اطلاعـات، بـه توسـعه الگوریتمهـای موجـود جهـت بهبـود عملکـرد سـامانه های شـهری پرداخـتند.

پایان مهلت ثبت نام