چالش «کـاربـرد هـوش مصنوعـی در تحلیل داده‌های شهری»:

چالش «کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های شهری» بــا همــکاری کمیتــه برگــزاری مســابقات هــوش مصنوعــی دانشـگاه صنعتـی امیـر کبیـر در هفتـه تهـران هوشـمند برگـزار خواهـد شـد. ایـن مسـابقه یکـی از مجموعـه چالشهـای «کاربـرد هـوش مصنوعـی در تحلیـل داده‌هـای شـهری» اسـت کـه بـا هدف نهایی توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در بهبود مدیریت شـهری و افزایش هوشـمندی برگزار خواهند شـد. در ایــن چالــش کــه بــرای اولیــن بــار برگــزار خواهــد شــد، دانشجویان و نخبگان با استفاده از تصاویر، فیلمها، داده ها، آمـار و اطلاعـات، بـه توسـعه الگوریتمهـای موجـود جهـت بهبـود عملکـرد سـامانه های شـهری خواهنـد پرداخـت.

پایان مهلت ثبت نام