رونمایی از فن بازار شهری:

در فن بــازار شــهری، کارگــزاران تخصصــی حــوزه شــهرهوشــمند بــه عنـوان رابطیـن زیسـت بوم نـوآوری و فنـاوری، ارتبـاط بیـن بازیگـران اصلـی ایـن حـوزه، از جملـه اسـتارتاپ‌ها و شـرکت‌های دانـش بنیان، شــتاب دهنده ها و صندوق‌هــای ســرمایه گذاری را برقــرار نمــوده و فرصـت برگـزاری جلسـات بیـن سـازمانی و تجـاری و نیـز عقـد قـرارداد را فراهـم کردند.