نشست تجربه فناوری ( City talk):

در ایــن بخــش، شــرکت‌های موفــق و صاحبان فناوری در کشور با ارایه تجربیات موفق خود در زمینه خدمات و محصولات شهری، پرداختند. حاضرین در این نشسـت‌ها کـه مدیـران حوزه‌های مختلف شـهری و دولتـی بودند، پـس از مشـاهده خدمــات، محصــولات و توانمندی‌هــا بــر اسـاس نیاز خود با این شـرکت‌ها مذاکره و در صورت توافق، همکاری نمودند.