شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای دومین کنفرانس علمی تهران هوشمند

فراخوان ۱۴۰۰/۳۰نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از طریق فراخوان۱۴۰۰/۳۰ اقدام می نماید.

(۱۴۰۰/۸/۱۲)

  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای دومین کنفرانس علمی تهران هوشمند از طریق فراخوان اقدام نماید.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.