تور بـازدیـد از رصدخانه شهری و موزه نقشه تهران:

رصدخانــه شــهری تهــران به عنــوان مرکــز تخصصــی مانیتورینگ و پایش شاخص‌های مدیریت شهری و پایگاهی جهت ارایه اطلاعات شاخص بـه تفکیـک پهنه‌هـای مناطـق ۲۲ گانـه شـهر تهـران، بـرای دومیـن بـار در هفتـه تهـران هوشـمند بـه روی اقشــار مختلــف مــردم بــه ویــژه دانشــجویان و پژوهشـــگران بــاز شد تــا در کنــار متخصصــان و صاحب نظــران، مـردم هـم بتوانند از ایـن امـکان مهـم شـهری دیـدن کـرده و بـا کارکردهـای مختلف آن آشـنا شوند. مـوزه نقشـه تهـران نیـز بـه عنوان یکـی از مهمتریـن مراکز حفـظ تاریخچه شهرتهران شامل قدیمی‌ترین نقشه‌های موجود از تهران، شهرستان‌ها و ایـران شـناخته شـده اسـت. در ایـن مـوزه عـلاوه بـر نقشـه ها، تعـداد زیـادی کتـاب، نشـریه، ابـزار و ادوات قدیمـی تهیـه نقشـه نیـز نگهـداری می‌شـود و وجـود نقشـه‌های منحصـر بـه فـرد، ایـن مجموعـه را در نـوع خـود بی‌نظیـر کـرده اسـت.