شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویداد «جایزه تهران هوشمند»

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از طریق فراخوان ۱۴۰۰/۲۸ اقدام می نماید.(۱۴۰۰/۸/۳)

 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویداد «جایزه تهران هوشمند «از طریق فراخوان اقدام نماید.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.