شناسایی و دریافت پیشنهادات متقاضیان ایجاد مرکز زندگی هوشمند در اراضی عباس آباد

فراخوان عمومی ۹۹/۴۳

متن چاپی در روزنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و دریافت پیشنهادات متقاضیان ایجاد مرکز زندگی هوشمند در اراضی عباس آباد از طریق فراخوان اقدام نماید. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IR در بخش اطلاع رسانی ، قسمت مناقصات مراجعه نمایند. (تاریخ تحویل اسناد ۱۴۰۰/۰۱/۳۰)