محورهای همایش:

 
– داده‌باز و حکمروائی هوشمند شهری
– آگاه‌سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان در حوزه شهر هوشمند
– مشارکت ذی‌نفعان، بهره‌وری و اقتصاد پایدار مبتنی بر داده
– شهرنوآور و توسعه کسب وکارهای فناورانه بر پایه داده
– کلان‌داده، داده کاوی و استخراج داده‌های سودمند و قابل اعتماد
– شهرهوشمند و شاخص‌های ارتقای کیفیت زندگی در شهرها
– توسعه پایدار و چالش‌های محیط زیست شهری
– جابجائی هوشمند، مدلسازی و تحلیل داده‌های حمل و نقل شهری
– کاربردها و روندهای مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمات شهر هوشمند