فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویداد « تهران هوشمند »

مرکز تهران هوشمند وابسته به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی راهبری برنامه هوشمندسازی شهر تهران، با هدف ایجاد یک دیدگاه جامع، جهت استفاده از توان بخش‌های مختلف در حوزه ماموریت‌های مدیریت شهری، فراخوان برگزاری رویداد سالانه « تهران هوشمند» را برگزار نموده است. در همین راستا و با هدف:
• بیان نظرات، چالش‌ها، راه‌کارها و دست‌آوردهای مهم حوزه‌های مرتبط با شهرهوشمند
• اطلاع رسانی اقدامات انجام شده و پروژه های شهر هوشمند
• ایجاد انگیزه برای بازیگران حوزه نوآوری و فناوری و تشویق آنها برای ارائه طرح‌های کارآمد
• ایجاد ارتباط مستقیم و نزدیکتر با ذی‌نفعان حوزه فناوری و نوآوری شهری
این مرکز چهارمین رویداد از سلسله رویدادهای«تهران هوشمند» را با توجه به محدودیت‌های کرونایی به صورت مجازی برگزار خواهد نمود. ضمنا این مرکز در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای این رویداد از طریق فراخوان اقدام کند.

متقاضیان شرکت در این فراخوان میتوانند جهت مشاهده فراخوان از این لینک استفاده کنند.

و جهت مشاهده پیوست با این لینک وارد شده و مدارک را تکمیل و ارسال نمایند.