عملکرد «بسیار مطلوب» سازمان فاوا در گزارش سالیانه شهرداری تهران

عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران طی یک سال گذشته از سوی معاونت ارزیابی عملکرد دفتر پایش شهرداری تهران «بسیار مطلوب» ارزیابی شده است.

عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران طی یک سال گذشته از سوی معاونت ارزیابی عملکرد دفتر پایش شهرداری تهران «بسیار مطلوب» ارزیابی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، گزارش معاونت ارزیابی عملکرد دفتر پایش شهرداری تهران در خصوص عملکرد سالیانه شهرداری از سازمان فاوا نشان می‌دهد سازمان فاوا از مجموع ۷۷۵ امتیاز قابل کسب در شاخص‌های اختصاصی ۶۴۵ امتیاز معادل ۵۳ درصد مجموع امتیازات و در بخش شاخص‌های عمومی، از مجموع ۴۳۵ امتیاز، موفق به کسب ۳۶۱ امتیاز، معادل ۸۳ درصد مجموع امتیازات شده است.
در نهایت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از مجموع ۱۲۱۰ امتیاز قابل کسب در کل شاخص‎های مورد ارزیابی، ۱۰۰۶ امتیاز کسب کرده که معادل ۸۳ درصد تحقق برنامه‌ها است و در طیف ارزیابی در سطح «بسیار مطلوب» قرار گرفته است.
روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، کسب این موفقیت را به مجموعه بزرگ همکاران و مدیران سازمان، تبریک می‌گوید.