برگزاری اولین جلسه شورای نوآوری به منظور سرعت دهی به سرانجام رساندن طرحهای نوآورانه

در راستای حرکت به سمت چشم انداز تهران نوآور و همچنین به منظور سرعت دهی به سرانجام رساندن طرحهای نوآورانه قبول شده در فرآیند ارزیابی ، مرکز تهران هوشمند سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات ، اقدام به تشکیل شورایی جهت هم افزایی و تعامل هر چه موثرتر با جامعه استارتاپها و نوآوران که پیش از این عضو سامانه باهم شده اند ،  نموده است. این مهم با هدف اصلاح روند ها و فرآیندهای بهم رسانی و به درخواست اداره مشارکت و نواوری مرکز تهران هوشمند انجام و اولین جلسه این شورا با عنوان ” شورای نوآوری “ بصورت حضوری- مجازی برگزار گردید.
طی این جلسه که با حضور مدیرعامل سازمان برگزار گردید ،  دو طرح از طرحهای ذکر شده فوق توسط  شرکت های نوآور ارائه و شرکتهای مذکور به بیان چالش ها و انتظارات خود از مرکز تهران هوشمند پرداخته و مقرر گردید مجموعه ای از طرح های حمایتی در دست بررسی قرار گرفته و پس از بررسی  موازین و روندهای قانونی بعنوان اهرم تسهیلاتی و حمایتی به استارتاپ های مشابه در این حوزه تعلق گیرد .
همچنین مقرر گردید دستورالعمل برگزاری جلسات شورا نیز تهیه و بصورت منظم جلسات براساس سند مذکور 
 برگزار گردند .