برگزاری وبینار “هوشمندسازی شبکه‌ی آبیاری فضای سبز در شهر هوشمند”

وبینار “هوشمندسازی شبکه‌ی آبیاری فضای سبز در شهر هوشمند” با موضوع “هوشمندسازی سامانه‌ی انتقال و توزیع شبکه‌ی آبیاری بوستانها و فضای سبز شهرداری” با ارائه دکتر علی رضا فرهادی دانشیار دانشکده‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

سرفصل های این وبینار شامل موضوعات ذیل بود:

تشریح مشکل (بحران کم آبی کشور و تبعات آن) و ارائه‌ی راه حل پیشنهادی

تشریح بلوک دیاگرام راه حل پیشنهادی (سامانه‌ی هوشمند انتقال و توزیع آب مبتنی بر اینترنت اشیاء)

تشریح دستاوردهای بین المللی حاصل از بکارگیری سامانه‌ی هوشمند در حل بحران کم آبی

تشریح مزایای فنی، اجتماعی و اقتصادی سامانه‌ی هوشمند

تشریح اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه‌ی هوشمند کاملا بومی انتقال آب: شامل مودمهای بومی مبتنی بر اینترنت اشیاء و نرم‌افزار اسکادای کاملا بومی

تشریح اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه‌ی هوشمند کاملا بومی توزیع آب: شامل سخت‌افزار بسیار ارزان قیمتی که بدون وابستگی به پوشش گیاهی اقدام به تعیین دقیق نیاز آبی گیاه می‌نماید

تشریح مزایای رقابتی سامانه‌ی هوشمند انتقال و توزیع آب مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی

علاقمندان برای دیدن این وبینار میتوانند به این لینک مراجعه کنند.