گزیده ای از نشست تخصصی نقش فناوری‌های مالی و پرداخت در توسعه خدمات شهرهای هوشمند
image1397/10/9
print