گزیده ای از نشست تخصصی راهکارهای هوشمند سازی در حوزه تاب‌‌آوری و ایمنی شهری
image1397/10/9
print