هفته تهران هوشمند

 

 

 

 

 

 

کلیپ ها

فیلم/ معرفی پلتفرم باهم
فیلم/ معرفی سامانه داده باز
فیلم/ شهر هوشمند در یک جمله
فیلم/ تهران هوشمند در 5 دقیقه