محیط هوشمند

حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی در شهر تهران در اولویت قرار دارد در این زمینه بایستی کاهش آلاینده‌های محیط زیستی (بویژه آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری، آلودگی آب و آلودگی خاک) و مدیریت موثر انرژی، پسماند، شبکه آب، شبکه روشنایی، آبیاری فضای سبز و سایر خدمات شهری با استفاده از راه‌حل‎های نوآورانه در دستور کار قرار گیرد تا بهره‌برداری از منابع و انرژی بهینه شده و بکارگیری انرژی‌های پاک گسترش یابد.