زندگی هوشمند

تهران با توسعه سامانه‌های شهروندمحور و حمایت از فعالیت‌های معنوی، تفریحی، ورزشی و هنری زندگی بهتر را برای شهروندان ممکن می‌کند و باعث افزایش کیفیت زندگی، رفاه و سلامت آنان می‌شود و در توسعه استعدادها و خلاقیت شهروندان سرمایه‌گذاری کرده و جایگاه افراد توانمند را بهبود می‌بخشد. استفاده از ابزارهای هوشمند‌سازی در مدیریت بحران و ارتقای ایمنی و تاب‌آوری شهر تهران در برابر حوادث، خصوصا حوادث طبیعی از اهم اقدامات خواهد بود. ترویج و آموزش سبک زندگی سالم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و مدیریت شهری، تسهیل دسترسی به امکانات فرهنگی و آموزشی، بهداشتی، گردشگری، افزایش امنیت شخصی و انسجام اجتماعی از برنامه‌های جدی در این حوزه است.