حکمرانی هوشمند

مدیریت شهری با بازمهندسی فرایندها و ساختارهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری، مقررات‌زدایی و تنظیم مقررات مناسب، تمرکز بر توسعه خدمات الکترونیک شهری و ارتقای شفافیت، ضمن توسعه سرمایه اجتماعی شهر تهران، به جلب مشارکت عمومی شهروندان و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها می‌پردازد. جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و در دسترس قراردادن اطلاعات برای ذی‌نفعان بیرونی از طریق سکوی داده‌های باز از اهم اقدامات این حوزه است که موجب تصمیم‌گیری هوشمندانه و افزایش مشارکت نوآوران و شهروندان در حل مسایل شهری می‌شود. همچنین با توجه به منابع متعدد و دستگاه‌های فراوان درگیر، داده‌های زمانی- مکانی می‌توانند خیلی سریع و بلادرنگ به‌روز شوند. بنابراین، ایجاد فهمی مشترک از معنای داده‌ها و استخراج دانش جدید بر اساس داده‌های بلادرنگ به عنوان یک موضوع اساسی در ایجاد پایگاه دانش شهرهای هوشمند مطرح می‌شود.