اقتصاد هوشمند:

شهر تهران با اجرای طرح‌های توسعه و حمایت از نوآوری و کسب‌وکارها ضمن ارتقای توان مالی مدیریت شهری در جهت توسعه اقتصادی شهر نیز حرکت می‌کند. در این مسیر پیوندهای اقتصادی و تجاری تهران با دیگر شهرهای کشور و جهان گسترش و تعمیق می‌یابد. این امر از طریق توسعه کسب‌وکارهای جدید و همچنین خدمات دیجیتالی مبتنی بر مدل‌های کسب و کار نوین می‌تواند محقق شود و نهایتاً منجر به ایجاد زیست بومی برای فعالیت کسب و کارهای نوآور توانمند در تعامل با مردم، بخش دولتی و عمومی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها ‌شود.