شورای راهبردی تهران هوشمند

در راستای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی شهر تهران و با توجه به گستردگی ابعاد توسعه شهر هوشمند تهران، سیاستگذاری، تنظیم مقررات، هدایت، نظارت عالیه و ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و پژوهشی، سازماندهی و تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با هوشمندسازی شهر تهران و روانسازی تعامل مابین معاونت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دفاتر وابسته به شهرداری تهران از یک سو و دستگاه‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با مدیریت شهری، اعم از دولتی، عمومی، خصوصی، گروه‌های مردم‌نهاد و گروه‌های نوپای نوآور از سوی دیگر، شورای راهبردی تهران هوشمند به شرح زیر تشکیل شده است:

 


ماده1: اهداف
1-  برنامه‌ریزی برای ارتقاء و توسعه ظرفیت‌های موجود شهر تهران در جهت استفاده از هوشمندسازی به منظور افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های اداره و نگهداری شهر.
2-  افزایش سطح انسجام و یکپارچگی در توسعه تهران هوشمند از طریق سازماندهی کلیه فعالیت‌های مرتبط با فناوری، نوآوری و ارتباطات و جلوگیری از دوباره‌کاری و انجام فعالیت‌های زاید و موازی.
3-  ایجاد زمینه‌های مشارکت شهروندان، کسب‌وکارها و گروه‌های نوپای نوآور در ارائه خدمات هوشمند شهری.
4-  ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه و تأمین مالی پروژه‌های شهر هوشمند.


ماده2: وظایف شورای راهبردی تهران هوشمند
1-  طراحی، پایش و ارزیابی نظام یکپارچه توسعه شهر هوشمند برای دستگاه‌های دخیل در مدیریت شهری با درنظر گرفتن نقش‌های شهرداری تهران، دولت، جامعه، مراکزآموزشی و پژوهشی و کسب‌وکارها و صنایع مرتبط با موضوع.
2-  تصویب راهبردها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت تهران هوشمند جهت ارائه به شورای شهر تهران.
3-  ایجاد هماهنگی و انسجام مابین بخش‌های مختلف شهرداری تهران که به نحوی با موضوعات شهر هوشمند مرتبط هستند.
4-  تعیین سیاست‌های کلی تعامل و همکاری با سایر مراکز و سازمان‌های مرتبط با شهر هوشمند تهران.
5-  پیگیری تدوین اسناد راهبردی و حقوقی در حوزه‌های تخصصی تهران هوشمند.
6-  تصویب چارچوب‌های فنی، اجرایی، مالی مربوط به نحوه ارائه خدمات شهر هوشمند و نحوه همکاری و تعامل با سایر سازمان‌های دولتی و عمومی، بخش خصوصی و گروه‌های نوپای نوآوری که به عنوان اپراتور، ارائه این خدمات را به عهده خواهند گرفت و نظارت بر فعالیت آنها، شامل تعیین محدوده خدمات، نحوه به اشتراک‌گذاری داده‌ها، نحوه جبران خدمات و نحوه صدور تمدید و فسخ پروانه‌های مربوطه.
7-  تنظیم و پیگیری برنامه‌های کوتاه‌مدت برای اجرای پروژه‌های دستاورد-محور نمونه در حوزه‌های مختلف هوشمندسازی.
8-  بررسی و اعلام نظر در مورد پروژه‌های شهر هوشمند تهران.
9-  بررسی بودجه مرتبط با پروژه‌های شهر هوشمند تهران.
10-  تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مرتبط با پروژه‌های شهر هوشمند تهران.
11-  نظارت عالیه بر پیشرفت و حسن اجرایی پروژه‌ها، دریافت گزارش عملکرد و فعالیت‌های واحدهای مختلف در رابطه با هوشمندسازی و بررسی و راستی‌آزمایی آن‌ها.
12-  تصویب ترکیب و حوزه وظایف کار گروه‌های دبیرخانه شورا.


ماده3: ترکیب اعضاء
ترکیب اعضای شورای راهبردی تهران هوشمند به شرح زیراست که با حکم شهردار تهران منصوب می‌گردند:
1-  شهردار تهران (رئیس شورا).
2-  معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران.
3-  معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
4-  مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (دبیر شورا).
5-  رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران.
6-  یکی از اعضای شورای شهر تهران به انتخاب رئیس شورای شهر.
7-  سه نفر از صاحب‌نظران و افراد مجرب در زمینه مسائل مربوط به شهر هوشمند به انتخاب شهردار تهران.
تبصره1: در مواردی که شهردار تهران لازم ببیند، مسئولان دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوعات شهر هوشمند، به ترکیب این شورا اضافه خواهند شد.


ماده4: ضوابط تشکیل شورا
ریاست شورا با شهردار تهران است و در غیاب شهردار، جلسات به ریاست نایب رئیس شورا که توسط شورا انتخاب می‌شود تشکیل خواهد شد.
1-  شورا هر دو هفته یکبارتشکیل جلسه می‌دهد.
2-  در موارد لزوم به صلاحدید ریاست شورا جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
3-  جلسات شورا با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.
4-  حسب مورد به تشخیص ریاست شورا از سایر معاونان یا مدیران شهرداری، مدیران دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های دیگر، متخصصین و صاحب‌نظران، فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های نوپا و نوآور برای حضور در جلسات شورا دعوت به عمل خواهد آمد.


ماده5: نحوه تصمیم‌گیری در شورا
تصمیماتی که با اکثریت آراء حاضرین در جلسه شورا به تصویب برسند، پس از تأیید شهردار تهران نافذ و از طریق دفتر شهردار ابلاغ و در سطح شهرداری تهران لازم‌الاجرا خواهند بود.


ماده6: دبیرخانه شورا
دبیرخانه شورا در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مستقر خواهد شد و وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
1-ارسال دعوتنامه برای اعضاء و مدعوین جلسات شورا و ارسال مصوبات آن جهت تأیید شهردار تهران.
2-تهیه گزارش‌های نظارت و ارزیابی و ارائه آنها به شورا.
3-طبقه‌بندی، مستندسازی، حفظ و نگهداری اسناد مربوط به شورا.
4-ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز شورا.
5-تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز.
6-تهیه و تدوین گزارش‌های موردی و ادواری از فعالیت‌ها (بر اساس گزارش های کارگروه‌های تخصصی).
7-دریافت پیشنهادات ارائه‌شده توسط واحدهای شهرداری تهران، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی و شهروندان در ارتباط با موضوعات شهر هوشمند، بررسی اولیه آنها از لحاظ اولویت اجرایی و امکان تأمین مالی و ارائه گزارش ارزیابی آن‌ها به شورا جهت تصمیم‌گیری نهایی.
تبصره1: دبیرخانه شورا می‌تواند برای مطالعه موضاعات مربوط به شهر هوشمند، بررسی و ارزیابی پیشنهادات و طرح‌های وارده، تدوین برنامه‌ها و نظارت بر فعالیت‌ها و برنامه‌های مصوب شورای شهر تهران هوشمند، نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقدام کند. ترکیب و شرح وظایف هر کارگروه باید به تصویب شورا برسد.
تبصره2: اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه شهر هوشمند در بودجه سالیانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران پیش‌بینی خواهد شد.