گزیده سخنرانی کارلوس هراندو مدیر ارشد شرکت لیبلیوم تامین کننده راه حل های مبتنی بر سنسورهای IOT در همایش تهران هوشمند
image1397/6/13
print