نشست ها و کارگاه ها

  • نشست تخصصی کاربردهای بلاکچین و خدمات هوشمند
  • نشست تخصصی محیط شهری و سلامت هوشمند
  • نشست زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین در شهر هوشمند
  • نقش فناوری‌های مالی و پرداخت در توسعه خدمات شهرهای هوشمند
  • نشست تخصصی جابجایی و حمل و نقل هوشمند
  • نشست تخصصی حرکت به سمت شهر هوشمند، الزامات و تجارب
  • نشست سرمایه‌گذاری و مشارکت ذی نفعان در شهر هوشمند
  • راهکارهای هوشمند سازی در حوزه تاب‌‌آوری و ایمنی شهری
  • زیست بوم نوآوری شهر هوشمند و الگوهای بهینه مشارکت شهروندان
  • نشست تخصصی حکمروایی هوشمند و اقتصاد پایدار شهری
 1397/9/8
print